04 mrt 2005 16:00

Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed, dat de tuchtprocedure van toepassing op de vaste leden van de Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen vastlegt.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed, dat de tuchtprocedure van toepassing op de vaste leden van de Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen vastlegt.

Het ontwerp schrijft voor dat de tuchtstraffen voorzien in de wet (*) door de algemene vergadering van de Raad van State worden uitgesproken, op voorstel van de auditeur-generaal of van de adjunct-auditeur-generaal afhankelijk van de taalrol waartoe het lid behoort. Het ontwerp legt vervolgens de wijze van oproeping, het horen van het lid, de betekening van het arrest en het verzet tegen het arrest vast. (*) van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (artikel 57/14bis).