23 jul 2021 19:50

Vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen.

Het ontwerp heeft tot doel de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen te organiseren in overeenstemming met het Gerechtelijk Wetboek. Het mogelijk maken van een openbare verkoop langs elektronische weg sluit aan bij de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te trachten af te remmen. 

Er wordt verwacht dat de digitalisering van de openbare verkoop in kwestie meer potentiële kopers zal aantrekken, aangezien het informaticamiddel toegankelijker is dan de traditionele gerechtelijke openbare verkoop. De toename van het aantal potentiële kopers zal dus waarschijnlijk leiden tot een stijging van de verkoopprijzen, hetgeen een voordeel zal zijn voor zowel schuldeisers als schuldenaars.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek