20 nov 2021 17:50

Vastlegging van de retributie voor bepaalde verblijfsaanvragen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de retributie voor bepaalde aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf.

Het ontwerp beoogt nieuwe bedragen vast te leggen die door bepaalde aanvragers van een verblijfsrecht betaald moeten worden vooraleer de aanvraag behandeld kan worden. 

Concreet worden de volgende bedragen vastgelegd:

  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 1°, van de wet: 189 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 2°, van de wet : 313 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3°, 4° en 6°, van de wet: 189 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 5°, van de wet: 168 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 7°, van de wet: 189 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 8°, van de wet: 168 euro 
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 9°, 10°, 11°, 12° van de wet: 126 euro
  • aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 13° en 14°, van de wet: 126 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie