08 dec 2023 19:58

Vaststelling van de retributie voor de federale politie voor de aflevering van een veiligheidsadvies

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, in het kader van de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), een regeling vaststelt betreffende de mogelijkheid voor de federale politie om retributies te ontvangen voor de veiligheidsadviezen die zij zal afgeven. Daarnaast wordt ook de verdeelsleutel geregeld voor de bedragen ontvangen door de federale politie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De hervorming van de NVO houdt onder meer in dat haar bevoegdheden op het vlak van veiligheidsverificaties zullen overgeheveld worden naar de federale politie.

Dit vereist op reglementair vlak een wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2018 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de NVO en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het FANC, alsook van de verdeelsleutels bedoeld in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

In dit kader bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat het bedrag van de retributie die verschuldigd is aan de federale politie voor de aflevering van een veiligheidsadvies, 30 euro bedraagt. Dit bedrag is tevens onderworpen aan de indexeringsregeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.