28 apr 2017 17:59

Vaststelling van de voorwaarden en regels voor de derdebetalersregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en regels vaststelt inzake de derdebetalersregeling voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt de drie bestaande categorieën van derdebetalersregeling beter tot uiting: de verplichte, de facultatieve en de verboden derdebetaler. 

Naast de structurele aanpassing vinden onder meer volgende inhoudelijke wijzigingen plaats:

  • geen verplichting meer tot verificatie van de identiteit van de patiënt door de huisarts bij een administratieve of automatische verlenging van een globaal medisch dossier
  • er wordt bij koninklijk besluit bepaalt voor welke geneeskundige verstrekkingen de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht is
  • een verbod voor prestaties logopedie in schoolverband
  • een procedure voor bekendmaking van de modaliteiten inzake facultatieve derdebetalersregeling
  • voor zorgverleners zonder overeenkomsten- of akkoordencommissie zullen de modaliteiten inzake facultatieve derdebetalersregeling worden vastgesteld door het verzekeringscomité
  • een verruiming van de uitzonderingssituatie voor de palliatieve patiënt tot alle palliatieve patiënten en niet enkel die met het palliatief forfait
  • een verbintenis voor audiciens, opticiens, bandagisten en orthopedisten om de derdebetalersregeling toe te passen als de patiënt daar om vraagt

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling