30 sep 2005 12:17

Veiligheid van tatoeage-inkten

Tijdens een Tattoo-beurs te Amsterdam in juli laatstleden, hebben de Nederlandse autoriteiten op het vlak van marktcontrole inkten, voor het aanbrengen van tattoo's, aangetroffen, die een potentieel gevaar inhouden voor de gezondheid van de consumenten. Om deze redenen werden de producten dan ook verboden in Nederland. Aangezien deze inkten ook op de Belgische markt verkrijgbaar zijn werd onmiddellijk in gezamenlijk overleg actie ondernomen door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De bacteriologische analyses hebben aangetoond dat deze producten een belangrijke hoeveelheid schimmels en niet-ziekteverwekkende kiemen bevatten. De snelle reactie van deze twee federale instanties en hun samenwerking met een Belgische invoerder van de betrokken producten hebben het mogelijk gemaakt om onverwijld in een oplossing voor het probleem te voorzien. Dit gebeurde enerzijds door het stopzetten van de verkoop van de besmette producten en anderzijds door een terugroepactie van de producten die reeds werden verspreid op de Belgische markt. De Nederlandse overheid, die de gevaren als potentieel ernstig heeft beoordeeld, heeft de bewuste inkten via het systeem RAPEX (Europees waarschuwingssysteem voor gevaarlijke producten, gebaseerd op de richtlijn 2001/95/EG betreffende de algemene productveiligheid ) aangemeld bij DG Sanco van de Europese Commissie. DG Sanco heeft deze waarschuwing doorgestuurd naar de andere lidstaten van de Europese Unie, doch slechts ten titel van informatie. Volgens DG Sanco bestaat er nog onzekerheid over welke richtlijn in dit geval van toepassing is (Cosmetica of Algemene productveiligheid). Reeds sinds verschillende jaren maakt de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten zich zorgen over de problematiek van de veiligheid van inkten, bestemd voor het aanbrengen van tattoo's. De Commissie betreurt het bestaan van de juridische schemerzone op dit vlak op Europees en Belgisch niveau, zowel wat de samenstelling van de producten betreft (o.a. de pigmenten) als hun verpakking. De Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten is uiteraard verheugd over de kwaliteit van het werk verricht door de administratie in de hierboven vermelde aangelegenheid. Toch richt zij een brief aan de Minister van Volksgezondheid, de heer Rudy Demotte, om aan te dringen dat de Europese aanbevelingen van 19 juni 2003 inzake tatoeage, piercing en permanente make-up zo snel mogelijk zouden opgenomen worden in het Belgisch recht. Tevens vraagt de Commissie om op de Belgische markt regelmatig controles uit te voeren op de bacteriologische kwaliteit en de samenstelling van de inkten, gebruikt voor het aanbrengen van tattoo's, zoals dit reeds het geval is in andere Europese landen. Daartoe houdt de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten een inventaris van de door de Belgische professionele tattoeëerders meest gebruikte inkten ter beschikking van de Minister, evenals de gegevens van de producenten en invoerders van deze producten.. Patrick Van Driessche Secretaris van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten North Gate III – Koning Albert II-laan, 16 1000 Brussel Tel : 02/206.40.26 Gsm : 0476/88.03.24