31 jan 2014 18:38

Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over het verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 

Het voorontwerp zet de Europese richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, in Belgisch recht om. Die richtlijn schrijft onder meer in de invoering voor van een nationaal beleid, kader en programma in iedere lidstaat. 

België beschikt reeds over een nationaal kader wat die materie betreft. Het voorontwerp omschrijft dus hoofdzakelijk de procedures die het opstellen van een nationaal beleid en nationale programma's mogelijk maken. Het introduceert tevens de begrippen van omkeerbaarheid en terugneembaarheid, waarvan de draagwijdte in de nationale beleidsbeslissingen geval per geval moeten worden gedefinieerd.  

Er wordt ook een werkgroep opgericht, die zal bestaan uit leden van de administratie voor Energie, het NIRAS* en Synatom. Ze wordt belast met de analyse van de wet- en regelgeving inzake het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof, die moeten worden verbeterd op basis van de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren.

* NIRAS = Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 

voorontwerp van wet betreffende de omzetting van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980