21 apr 2023 18:05

Verbetering van de werkomstandigheden van pakjesbezorgers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de werkomstandigheden van bezorgers van postpakketten in België verbetert.

Het voorontwerp is erop gericht de pakketbezorgers in België (ongeacht of ze in loondienst werken of zelfstandige zijn) te beschermen en de strijd aan te gaan tegen sociale en fiscale fraude. Daarnaast is het de bedoeling om ook de bedrijfsleiders van de kleine onderaannemers te beschermen, want zij ondervinden een grote druk op de vergoedingen door sommige aanbieders van postdiensten.

In deze context voert het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Adviesraad van het sociaal strafrecht, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de Nationale Arbeidsraad, de volgende maatregelen door:

  • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten om enerzijds, vóór de aanvang van hun activiteiten een kennisgeving in te dienen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en om anderzijds per semester een aantal gegevens te melden
  • het verbod om in België de distributie van pakjes aan te bieden, te verrichten of te laten verrichten, tegen een vergoeding die niet voldoet aan een minimumuurbedrag, berekend op basis van de barema's van het paritair comité 140.03, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die andere kosten en wettelijke of reglementaire verplichtgingen reflecteert
  • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten in België om een tijdregistratiesysteem in te stellen en te gebruiken, waarmee de distributietijd wordt geregistreerd van alle bezorgers die voor hun rekening in België pakketten distribueren, alsook de invoering van een begrenzing van de distributietijd
  • de invoering van preventieve maatregelen (coördinator, waakzaamheidsplan) binnen elk bedrijf dat pakketbezorgdiensten aanbiedt

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2015/1535 werden de bepalingen rond tijdsregistratie genotificeerd aan de Europese Commissie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gewesten en zal voor een tweede advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de postpakjesbezorgers