15 dec 2010 11:08

Verblijfsmachtiging

Aanpassing van de procedure om een verblijfsmachtiging om medische redenen te bekomen

Aanpassing van de procedure om een verblijfsmachtiging om medische redenen te bekomen

De ministerraad heeft, op voorstel van minister belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de procedure wijzigt voor een verblijfsmachtiging om medische redenen, op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen. 

Naast enkele technische aanpassingen bevat het ontwerp een preciezere omschrijving van de documenten en de inlichtingen die de vreemdeling bij zijn aanvraag tot verblijf om medische redenen moet indienen. Het gaat om:

  • een identiteitsbewijs;
  • het standaard medisch getuigschrift dat de ziekte, haar ernstigheidsgraad en de noodzakelijk geachte behandeling vermeldt;
  • alle nuttige inlichtingen over zijn ziekte en de mogelijkheden tot en de toegankelijkheid van een gepaste behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft, waarover hij beschikt op het moment van de indiening van zijn aanvraag; 
  • het adres van zijn feitelijke verblijfplaats in België.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling
van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.