15 dec 2023 18:34

Verbod op het oneigenlijk gebruik van lachgas

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om distikstofmonoxide of lachgas, wanneer het wordt gebruikt als roesmiddel, onder de systematiek van de drugwet te verbieden als drug.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de verkoop en aankoop, het aanbieden, de invoer, het vervoer en het bezit van lachgas te verbieden, zowel fysiek als online, behalve indien deze bestemd is voor medische of technische doeleinden of als voedingsadditief.

De controle hierop zal in de eerste plaats gebeuren door de politiediensten binnen hun algemene bevoegdheden ter opsporing van misdrijven. Daarnaast geeft het ontwerp van koninklijk besluit ook bevoegdheden aan:

  • de contractuele en statutaire inspecteurs en controleurs van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid
  • het personeel van het Directoraat-generaal belast met het Wegvervoer en de Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer, dat met een mandaat van gerechtelijke politie is belast
  • de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bij de uitoefening van hun functie

Voor wat de strafsancties betreft, verwijst het ontwerp naar de drugwet die de sancties reeds uiteenzet.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.