22 feb 2013 16:54

Verdrag met Congo inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en Congo en met het verdrag betreffende de overbrenging van gevonniste personen.

Het eerste verdrag vergemakkelijkt de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en Congo. België en Congo verbinden zich ertoe elkaar in zo ruim mogelijke mate rechtshulp te verlenen in strafzaken. Het verdrag voorziet in diverse middelen voor het verlenen van wederzijdse rechtshulp zoals huiszoekingen, inbeslagnames, getuigenverhoren (ook via videoconferentie), uitwisseling van inlichtingen over veroordelingen en afgifte van processtukken. Ook de formaliteiten bij een verzoek om rechtshulp worden nader bepaald. Sinds 2004 zijn een twaalftal verzoeken om rechtshulp  aan de Congolese autoriteiten toegezonden met het oog op de tenuitvoerlegging maar die afhankelijk zijn van hun bereidwilligheid. De Belgische politiële en gerechtelijke autoriteiten waren bijgevolg zeer geïnteresseerd om te onderhandelen over een dergelijk instrument waarmee de uitwisseling van informatie met de Congolese autoriteiten kan worden gesystematiseerd en bij lopende onderzoeken en procedures in België vorderingen kunnen worden geboekt. De strafbare feiten waarop het verdrag voornamelijk betrekking heeft, zijn witwassen, oplichting en in mindere mate mensensmokkel en doodslag.

Het tweede verdrag vergemakkelijkt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Congo. Beide landen verbinden zich ertoe op dat vlak samen te werken om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van de samenwerking en formaliteiten bij een overbrengingsprocedure nader te bepalen.

Met dit verdrag kunnen in Congo veroordeelde Belgische burgers beter worden opgevangen en krijgen ze meer reclasseringsmogelijkheden dan wanneer de volledige straf in het buitenland wordt uitgezeten. Door beide verdragen te bekrachtigen, levert België een bijdrage tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de EU of van de Raad van Europa en worden de goede betrekkingen tussen België en Congo voortgezet.

Brussel op 29 april 2009