31 mei 2013 16:04

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed.

 De federale overheid had al de Kafka-test ingevoerd om de administratieve lasten te verlagen alsook de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Dankzij deze geïntegreerde regelgevingimpactanalyse zullen alle domeinen waarvoor een meting van de impact van een voorgenomen regeringsbeslissing gewenst is (administratieve lasten, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de KMO’s, duurzame ontwikkeling of ontwikkelingssamenwerking) in één regelgevingimpactanalyse opgenomen worden.

Reacties van de betrokken Ministers:

Olivier Chastel, Minister van Administratieve Vereenvoudiging:

"Ik ben verheugd over deze beslissing. De impactanalyse is een hulpmiddel bij het nemen van een beslissing waarmee de Regering de gevolgen van de door haar genomen maatregelen op de samenleving beter kan inschatten. Het nieuwe instrument laat toe om vijf testen in een nieuw formulier te gieten om zo nieuwe administratieve lasten voor de burgers, de ondernemingen en de verenigingen te vermijden".

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling:

"Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe wettelijke grondslag een opportuniteit biedt om voor een echte mainstreaming van duurzame ontwikkeling in het regeringsbeleid te zorgen. Deze geïntegreerde RIA zal het duurzame-ontwikkelingsbeleid versterken".

Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen:

"In het kader van het gender mainstreaming beleid zal ik bijzondere aandacht besteden aan het impactanalyseformulier en aan de vragen waarop dient te worden geantwoord om de regelgevingimpact op de vrouwen en mannen te meten zodat de genomen beslissingen geen ongelijkheid veroorzaken. Ik zal er bij mijn collega’s van de regering op aandringen dat de analyse vanaf de uitwerking van de regelgevingen wordt verricht zodat er zo vroeg mogelijk met de gevolgen rekening kan worden gehouden".

Sabine Laruelle, Minister van KMO’s en Zelfstandigen:

"De druk van de administratieve lasten op de Belgische ondernemingen bedroeg 5,07 miljard euro in 2010, wat 1,43% van het BBP is. De ondernemingen die tussen 1 en 10 werknemers tewerkstellen (zijnde 92% van de Belgische ondernemingen) betalen jaarlijks meer dan 40 000 euro om aan hun administratieve verplichtingen te voldoen. Het bedrag van de administratieve lasten veroorzaakt een meerkost van 3,29 euro per uur voor de kleine ondernemingen, wat tienmaal hoger is dan de kost voor de grote ondernemingen (0,34 euro). Het was dus onontbeerlijk om een belangrijke plaats aan de KMO-test in de RIA regelgeving te geven.
De KMO-test wordt gebruikt in 15 EU-lidstaten en door de diensten van de Commissie. De economische en financiële crisis heeft het belang van deze test versterkt".

Jean-Pascal Labille, Minister van Ontwikkelingssamenwerking :

"In de wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die pas door de Kamer werd gestemd, wordt de verplichting voorzien om de impact van het Belgische federale ontwikkelingsbeleid voorafgaandelijk te onderzoeken. Dit onderzoek kadert voortaan in een trend tot integratie met andere bestaande tests. Hierdoor krijgt Ontwikkelingssamenwerking een betere positie binnen het beleid van de federale Regering want ze legt op de hele regering een coherentieverplichting op, die ervoor moet zorgen dat de ondernomen acties de inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking niet benadelen".