24 dec 2021 09:15

Verenigingswerk: fiscaal stelsel van de beloningen voor activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten.

De tijdelijke regeling voor het verenigingswerk (wet van 24 december 2020) loopt op 31 december 2021 ten einde. Om deze juridische leemte op te vullen, wordt daarom op sociaal vlak het toepassingsgebied van artikel 17, KB-RSZ uitgebreid, zodat het ook prestaties omvat die onder de toepassing van het verenigingswerk vielen.

Het voorontwerp van wet voorziet erin dat de toegekende lonen voor de prestaties in het kader van verenigingsactiviteiten zo worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Op fiscaal vlak worden de beloningen voor verenigingsactiviteiten die vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen in beginsel als divers inkomen aangemerkt en met 20% belast na een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Dit stemt overeen met het fiscaal stelsel van het verenigingswerk. Bij overschrijding van bepaalde uurgrenzen (cf. sociale regeling) of van een inkomensplafond worden de inkomsten als beroepsinkomsten aangemerkt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders