19 jul 2013 22:19

Verhoging met 1,25% van de uitkeringen voor primaire ongeschiktheid van de zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkering voor primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsverzekering  toegekend aan invaliden die hun bedrijfsactiviteit niet hebben stopgezet (forfaitair bedrag voor samenwonende) vanaf 1 september 2013 herwaardeert met 1, 25%. 

Het ontwerp voert het advies uit van de sociale partners over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen voor de periode 2013-2014.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.