19 jul 2013 22:19

Verhoging met 2% van de uitkeringen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkeringen voor personen met een handicap vanaf 1 september 2013 met 2 % verhoogt. 

Op 1 september stijgen de barema's van de inkomensvervangende tegemoetkoming en van de categorievrijstelling van de integratietegemoetkoming met 2%. De vrijstellingen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden stijgen met 1,8%.

Het ontwerp voert de wet van 23 december 2005 uit betreffende het generatiepact en past het advies van de sociale partners toe in het kader van de welvaartsaanpassing van de uitkeringen voor sociale bijstand 2013-2014.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 
ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap