28 apr 2017 17:59

Verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof verhoogt.

Conform het interprofessioneel akkoord 2017-2018 voorziet het ontwerp onder meer in een verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof indien de aanvrager samenwoont met één of meer kinderen.

Deze verhoogde uitkeringen worden op drie manieren beperkt:

  • het hoger bedrag speelt enkel als het thematisch verlof wordt opgenomen voor de kinderen (niet voor een ouder)
  • het moet gaan om een kind dat ofwel bloedverwant is in de eerste graad en waarmee de aanvrager samenwoont (eigen kind) of om een kind waarmee de aanvrager samenwoont en waarvoor hij instaat voor de dagelijkse opvoeding
  • de verhoogde uitkering loopt maar tot het kind een bepaalde leeftijd bereikt: 12 jaar voor ouderschapsverlof, 18 jaar voor medisch zorgverlof en palliatief verlof en 21 jaar als het om een gehandicapt kind gaat

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018