23 dec 2016 16:31

Verhoging van de werkgeversbijdragen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bijdragevoet van de werkgeversbijdragen wat betreft het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Overeenkomstig de programmawet wordt vanaf 1 januari 2017 een verhoging voorzien van de bijdragevoet van de werkgeversbijdragen verschuldigd op de aanvullende vergoedingen uitgekeerd in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger brugpensioen) en het stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen (SAW, vroeger Canada dry).

Het ontwerp van besluit legt de percentages vast die van toepassing zijn voor de SWT in het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. De verminderde bijdragevoeten die van toepassing waren tijdens de periode van erkenning als onderneming in herstructurering worden afgestemd op de interestvoeten van toepassing op de gewone SWT’s van de profitsector.

Dit geldt echter niet voor de SWT’s waarvan de vooropzegging, de datum van de ministeriële erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering of de aankondiging van het collectief ontslag vóór 1 november 2016 valt.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen