11 mrt 2015 15:13

Verhoging van het bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen dat vrijgesteld wordt van inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het bedrag verhoogt van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen dat vrijgesteld wordt van inkomstenbelastingen. 

Het voorontwerp kadert in het interprofessioneel akkoord 2015-2016 waarin de sociale partners aan de regering hebben gevraagd om het maximumbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen dat vanaf 1 januari 2016 kan worden toegekend, te verhogen van 3.130 naar 3.200 euro (actuele waarde 2015).

Rekening houdend met de solidariteitsbijdrage van 13,07 % die op die voordelen verschuldigd is, wordt het fiscaal vrijstelbare bedrag opgetrokken van 2.722 naar 2.782 euro (geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016).

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 38, § 1, eerste lid, 24°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen