17 jul 2015 19:01

Verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas gebruikt door sommige bedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de programmawet van 27 december 2004 wijzigt op het vlak van het verlaagd tarief inzake accijnzen voor bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" of een "accord de branche".

Het voorontwerp van wet voorziet de inwerkingtreding van een verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas gebruikt door bedrijven die beschikken over een “energiebeleidsovereenkomst” afgeleverd door het Vlaams Gewest of een “accord de branche” afgeleverd door het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit verlaagd tarief wordt ingesteld naar aanleiding van het eindigen van de verlaagde tarieven op 31 december 2014 voor bedrijven die beschikten over een vergunning of overeenkomst milieudoelstelling.  Het verlaagd tarief wordt vastgesteld op 0,54 euro per MWh, wat overeenstemt met het Europees minimumtarief voorzien in de richtlijn van 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.