24 jun 2022 16:14

Verlenging verlaagd btw-tarief voor elektriciteit, aardgas en warmte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlaging van het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten en warmtepompen voor residentiële contracten.

Dit ontwerp van koninklijk besluit concretiseert de btw-aspecten van het akkoord gesloten op 19 juni 2022 door de regering over de vermindering van de energiekosten voor huishoudens. Dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven op de volgende drie punten:

  • het verlengt tot en met 31 december 2022 het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten
  • het breidt van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 het toepassingsgebied van het btw-tarief van 6 % in plaats van het tarief van 21 % uit tot alle leveringen van aardgas en warmte via warmtenetten, zonder nog enig onderscheid te maken tussen deze leveringen op basis van de aard van het afgesloten contract
  • het preciseert het toepassingsgebied van de maatregel inzake de vermindering van het btw-tarief voor bepaalde handelingen met betrekking tot warmtepompen, door de toepassing van het verlaagd btw-tarief uit te sluiten voor "hybride" installaties die minstens gedeeltelijk gebruik maken van een andere energiebron dan elektriciteit

De maatregelen blijven bedoeld voor contracten die worden aangeduid als "residentiële" of "niet-professionele" contracten, waarbij de afnemer zijn elektriciteit voor huishoudelijk verbruik aankoopt, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Tot slot is het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing op alle componenten van de energiefactuur waarop btw wordt geheven.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, van aardgas en van warmte via warmtenetten en sommige warmtepompen betreft