28 okt 2016 17:28

Verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Sedert 1 september 1995 moeten spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen om de drie jaar technisch worden gekeurd. Die technische keuring, onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), wordt uitbesteed aan twee erkende keuringsdiensten.

Met het oog op de 8e verplichte keuringscyclus van de spuittoestellen die op 1 januari 2017 zal beginnen, wijzigt het ontwerp van koninklijk besluit de wetgeving om rekening te houden met de technische evolutie en enkele praktische moeilijkheden waarmee de keuringsdiensten te kampen hebben.  De wijzigingen hebben betrekking op de erkenning in België van de keuringen die in de andere lidstaten plaatsvinden, bepaalde technische keuringsvoorschriften en de retributies die verband houden met de keuring:

  • De spuittoestellen die onderworpen werden aan een officiële keuring in een andere lidstaat en die beschikken over een gunstig controleverslag dat minder dan drie jaar geleden werd afgeleverd, worden beschouwd als toestellen die voldoen en mogen worden gebruikt in België.
  • De retributies voor de controle van boomgaardspuittoestellen en de bodemontsmettingsmachines worden voortaan vastgesteld op basis van het aantal spuitdoppen of injectoren die aanwezig zijn op het spuittoestel, zoals dit op dit ogenblik wordt toegepast voor veldspuittoestellen en spuittoestellen voor de tuinbouw en de sierteelt.  
  • De retributies die van toepassing zijn op spuittoestellen met spuitboom voor de tuinbouw en de sierteelt worden verduidelijkt, al naargelang ze beschikken over één enkele spuitboom die is aangesloten op de drukeenheid of één of meerdere individuele spuitbomen per drukeenheid.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen