09 jul 2015 17:32

Verschillende wijzigingen inzake douane en accijnzen

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd die verschillende wijzigingen aanbrengt inzake douane en accijnzen.

Dit voorontwerp wijzigt de verschillende accijnswetten die betrekking hebben op de accijnsgoederen evenals bepaalde artikelen van de algemene wet inzake accijnzen en douane. Het doel van deze wijzigingen is hoofdzakelijk de bestaande lacunes in deze verschillende wetten weg te werken en de bestaande teksten te verduidelijken. Het gaat onder meer om:

  • het invoeren van een zekerheid voor de energieproducten waarvoor geen accijnstarief is vastgesteld
  • het invoeren van een bepaling waarbij slechts tot invordering wordt overgegaan indien het in te vorderen bedrag meer dan 10 euro bedraagt
  • het opnieuw instellen van de vrijstelling van accijnzen op als motorbrandstof gebruikte koolzaadolie
  • een uitsluiting van de vrijstelling voorzien voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die voordeel heeft gehaald uit vroegere, onrechtmatige en door een beslissing van de Europese Commissie onverenigbaar verklaarde steun
  • de formalisering van het principe van de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen van de vrijstellingen van douanerechten bij invoer en van de accijnsrechten

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen