16 feb 2021 09:05

Verspreiding van een meldcode voor gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand

Brussel, 16 februari 2021 - Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verspreidt een meldcode voor gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze eerstelijnsactoren spelen een  sleutelrol bij het opsporen en voorkomen van gedwongen huwelijken. Elk jaar wordt een toenemend aantal gedwongen huwelijken gemeld bij terreinorganisaties. Geconfronteerd met dit fenomeen, pleit het Instituut voor meer samenwerking tussen actoren op plaatselijk niveau, zoals de politie, justitie, de gemeente en de verenigingen.

De laatste jaren besteedt België bijzondere aandacht aan gedwongen huwelijken als een vorm van gendergerelateerd geweld. Zo bevat de in 2017 aangenomen omzendbrief over eergerelateerd geweld een specifiek strafrechtelijk beleid op politieel en justitieel niveau. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, verduidelijkt: “De omzendbrief is belangrijk omdat hij klaar en duidelijk bevestigt dat deze praktijken niet getolereerd worden. Niettemin stellen we vast dat de wetgeving vaak niet gekend is en dat de toepassing moeilijk blijft omdat het om een complex fenomeen gaat en zware gevolgen kan hebben voor de familie.”

In 2019 werden 20 klachten wegens gedwongen huwelijken geregistreerd door de politie. Bij de organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers wordt echter ieder jaar een stijgend aantal gevallen gemeld. Liesbet Stevens licht dit toe: “Slachtoffers doen zelden aangifte, om vele redenen, waaronder angst en loyaliteit tegenover de familie. Actoren op het terrein blijken ook vaak te worstelen met de aanpak van het probleem.”

Door gedwongen huwelijken op te sporen en te voorkomen, kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand actief bijdragen aan de bestrijding van dit fenomeen. In die context publiceerde het Instituut een voor hen bestemde meldcode. Het instrument is bedoeld om de opsporing en de aanpak van gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand te verbeteren, maar ook om de samenwerking en de netwerking tussen de actoren op plaatselijk niveau te versterken (gemeenten, politie, justitie en hulpverlening).

Tot slot maken gedwongen huwelijken sinds 2010 integraal deel uit van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, onderstreept: "De strijd tegen gedwongen huwelijken moet integraal deel uitmaken van de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht. Een vrouw tot een huwelijk dwingen is haar geweld aandoen en is een discriminatie op grond van geslacht. Deze vorm van gendergerelateerd geweld zou dan ook een prioriteit moeten blijven in het volgende Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.”

Het Instituut heeft alle bevoegde ministers en staatssecretarissen en alle Belgische schepenen bevoegd voor de Burgerlijke Stand en Gelijke Kansen een exemplaar van dit instrument bezorgd en nodigt iedereen die met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd uit om het te raadplegen, te promoten en zo nodig te gebruiken.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke

E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel. : 02 233 41 75
 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.