04 apr 2014 19:56

Verspreiding van waarschuwingsboodchappen van de overheid via BE-ALERT

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed over de verspreiding van berichten via BE-ALERT om het publiek voor imminente gevaren te waarschuwen en de gevolgen van grote rampen te beperken.

Het ontwerp legt de verplichting vast die de overheid de operatoren, die diensten voor mobiele elektronische communicatie verstrekken, kan opleggen om onder de bevolking de berichten van BE-ALERT te verspreiden. De overheden die bevoegd zijn voor het beheer van noodsituaties (burgemeesters, provinciegouverneurs, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de minister van Binnenlandse Zaken) kunnen zo via de mobiele netwerken van elektronische-communicatieoperatoren, informatie aan de bevolking verspreiden in geval van crisis of ervoor. Ze delen aan het centrale communicatieplatform BE-ALERT de berichten mee die ze tijdens een noodsituatie of onmiddelijk ervoor wensen te verspreiden.

De technische oplossingen die de operatoren moeten invoeren, zullen in koninklijke besluiten worden vastgelegd.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.