28 jan 2022 17:05

Versterking van de onafhankelijkheid en van de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Privacy Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed dat moet beantwoorden aan de aanbevelingen van het evaluatierapport van de Privacywet, door de onafhankelijkheid en de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit te versterken.

Om een antwoord te bieden op de richtsnoeren van het evaluatierapport wijzigt het voorontwerp van wet de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • de versterking van de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit door
  • het omvormen van het directiecomité tot een collegiaal orgaan en het verduidelijken van haar bevoegdheden en werking
  • erin te voorzien dat de GBA een vergoeding kan opleggen voor optionele diensten
  • het toekennen van meer marge aan de GBA om de interne werking, de organisatie en de procedureregels in een reglement van interne orde vast te leggen
 • de versterking van de onafhankelijkheid van de GBA door
  • het stipuleren dat de GBA de enige bevoegde autoriteit is om de taken en mandaten inzake toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit te voeren
  • het stipuleren dat leden van federale, gemeenschaps- en gewestregeringen, overheidsinstanties, openbare of private ondernemingen, en van het maatschappelijk middenveld zich niet kunnen verzetten tegen het optreden van de GBA of haar leden
  • het versterken van de regels inzake onverenigbaarheid en belangenconflicten voor de deskundigen
  • het verduidelijken van de verhouding tussen de GBA en deskundigen (geen beslissingsbevoegdheid
 • de versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid van de GBA door
  • het uitbreiden van de mogelijkheid voor de GBA om een beroep te doen op deskundigen, breder dan het kenniscentrum en de geschillenkamer
  • het versterken van de samenwerking met andere instanties, zodat een beroep kan worden gedaan op de technische expertise van andere instanties
  • het benadrukken van het belang dat bij de persoonsgegevensbescherming afdoende rekening wordt gehouden met andere grondrechten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Rekenhof en de Raad van State.