24 jun 2022 16:14

Versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler.

Het voorontwerp van wet heeft als doel om de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler te versterken, zowel wat betreft de gegevens die aangeslotenen ontvangen van hun werkgever of van hun pensioeninstelling als de informatie die ze over hun aanvullend pensioen kunnen consulteren op mypension.be. Het is de bedoeling om kwaliteitsvolle informatie te verstrekken aan de burger, zodat hij een duidelijker beeld heeft over het aanvullend pensioen dat hij later mag verwachten. Op die manier wil men het vertrouwen in de tweede pijler en in het pensioenstelsel in het algemeen vergroten.

Het voorontwerp van wet voorziet onder meer in de opname van de informatieregels uit de IORP II-richtlijn in de sociale pensioenwetgeving, zodat voortaan voor alle aanvullende pensioenen dezelfde standaarden gelden.

Bovendien worden de administratieve kosten verminderd door een versterking van de rol van Sigedis en mypension.be in het beheer. Ook worden er een aantal informatieverplichtingen geschrapt of vereenvoudigd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.