23 mrt 2007 16:00

Verstrekkingen op het vlak van moleculaire biologie

Toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging

Toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die specifieke bepalingen voorzien voor de toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging (moleculaire biologie). De ontwerpen werden voorgelegd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine Laruelle. Voor deze verstrekkingen zullen de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming en de anderen genieten van het meest gunstige regime. Voor de zelfstandigen zullen ze meteen als grote risico's worden beschouwd. Het gaat om verstrekkingen voor de diagnose van pathologieën betreffende de gen-anomalieën, voor het opstellen van een therapeutisch plan of voor het opvolgen van bijzonder zware aandoeningen. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.