01 dec 2017 15:01

Vervollediging en verduidelijking van het juridisch kader voor de handelingen en de bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in de geneeskunde, in de diergeneeskunde en bij klinische proeven of onderzoeken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).  

Het voorontwerp van wet houdt rekening met evoluties op medisch, technisch en wetenschappelijk vlak, met de Europese Basic Safety Standards en met de aanbevelingen die werden uitgevaardigd door een groep van internationale deskundigen die, op vraag van de Belgische overheid, het Belgische wet- en regelgevingskader voor de veiligheid en stralingsbescherming heeft onderzocht. 
 

De wijzigingen aan de wet van 1994 beogen het volgende:

  • de rechtsgrond die thans bestaat voor de handelingen en bevoegdheden van het FANC in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, bij klinische proeven of onderzoeken te verduidelijken en te vervolledigen
  • een rechtsgrond bieden voor de organisatie van de nieuw op te richten dienst medische stralingsfysica binnen de medisch-radiologische installaties

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.