08 dec 2006 16:00

Verzekering tegen schade door terrorisme

Burgers en bedrijven beter verzekerd tegen terrorisme - tweede lezing

Burgers en bedrijven beter verzekerd tegen terrorisme - tweede lezing

Op initiatief van minister van Economie Marc Verwilghen keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de verzekeraars voor levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringpolissen verplicht om de schade als gevolg van een terroristische aanslag te dekken. Het voorontwerp houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State. Sinds de eerste lezing is ook een convenant met de verzekeringssector gesloten om het niveau van de premie te beheersen. Niemand kan garanderen dat België en vooral Brussel met zijn talrijke internationale organisaties gespaard blijft van terroristische aanslagen. Dergelijke aanslagen kunnen belangrijke lichamelijke en materiële schade veroorzaken. Actueel heeft alleen de arbeidsongevallen-, auto- en brandverzekering een wettelijke verplichting tot dekking voor terrorisme. Dit is niet het geval voor levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringen. Voor deze verzekeringen bestaat het risico dat de verzekeraars in de toekomst wegens de hoge schade die dergelijke aanslagen veroorzaken, schade door terrorisme zullen uitsluiten uit de verzekeringspolis. In de praktijk betekent dat dat burgers of hun nabestaanden die schade lijden na een terroristische aanslag die niet gedekt is voor terrorisme geen aanspraak maken op een vergoeding. Het voorontwerp verplicht de verzekeraar een dekking tegen terrorisme te voorzien voor deze verzekeringen. Hiertoe voorziet het voorontwerp een regeling waarbij de dekking voor alle slachtoffers van een aanslag (burgers en bedrijven) wordt beperkt tot 1 miljard euro, waarvan 700 miljoen wordt gedragen door de verzekeraars en 300 miljoen door de overheid. Indien de schade hoger is zal ze prorata worden aangepast. Deze regeling was noodzakelijk omdat de verzekeraars wegens het risico op zeer belangrijke schade-uitkeringen geen herverzekeraars meer vonden die bereid waren hun dekking te bieden voor schade ingevolge van terrorisme. Deze nieuwe regeling zal geen negatief effect hebben op de tarieven voor de consument. Het instellen van dit plafond waarborgt net dat de nodige bescherming verleend kan worden, zonder dat dit een negatieve weerslag hoeft te hebben voor de prijs die de consument betaalt voor zijn verzekering.