05 mei 2006 17:00

Verzekeringsinstellingen

Bepaling van de bedragen voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Bepaling van de bedragen voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

De ministerraad ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de bedragen van de administratiekosten vastlegt die men voor 2006 aan de verzekeringsinstellingen toekent (*). Het is een ontwerp van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. Het ontwerp legt de bedragen vast die bestemd zijn voor de vijf landsbonden (863.156.000 euro) en voor de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale maatschappij voor Belgische spoorwegen (14.859.000 euro). De aanpassing van de administratiekosten ten opzichte van 2005 is berekend in functie van de evolutie van het gemiddelde dagloon, de evolutie van de reële groeinorm van de uitgaven voor geneeskundige verzorging en van het aantal bezoldigde dagen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) In overeenstemming met artikel 195, § 1er, 2° van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.