17 mei 2024 20:12

Verziening van de toelage voor de interne opleiders bij strafinrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2001 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen die bij mandaat voltijds aangewezen zijn in de functie van opleider bij de penitentiaire centra voor basisopleiding.

Het gevangeniswezen doet voor haar basisopleidingen een beroep op gemandateerde interne opleiders. Deze gemandateerde interne opleiders worden aangewezen onder het bewakingspersoneel.

De huidige toelage voor de gemandateerde opleiders is al jaren niet meer aangepast en is niet meer in verhouding met de toelagen van het bewakingspersoneel en met de vergoeding die aan de occasionele interne opleiders wordt toegekend. Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de toelage voor de gemandateerde interne opleiders van de penitentiaire opleidingscentra te herzien, zodat de functie van gemandateerde interne opleider opnieuw aantrekkelijk wordt. 

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.