05 jul 2013 12:38

Vierdagenweek en halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor personeel rechterlijke macht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de sommige personeelsleden van diensten die de rechterlijke macht bijstaan de mogelijkheid geeft om vanaf 50 of 55 jaar halftijds of viervijfde te werken.

Het ontwerp maakt de regeling van de verloven en afwezigheden voor de griffiers van hoven en rechtbanken gelijk met de regeling voor de personeelsleden van het openbaar ambt. Het gaat voornamelijk om de invoering van de vierdagenweek en de mogelijkheid om halftijds te werken na 50 of 55 jaar.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan