18 dec 2013 17:53

Vijf beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen

De ministerraad  neemt akte van een oriëntatienota over de hervorming van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard stelde de nota voor. Het gaat om een eerste stap met zicht op een diepgaande hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap in uitvoering van het regeerakkoord.  

Het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap dateert van 1987 en stemt niet meer overeen met de realiteit van de handicap in 2013. België heeft ondertussen het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd, dat benadrukt dat het de omgeving is die de persoon belemmert.

De persoon met een handicap is eerst en vooral een volwaardig burger, met een levensproject dat, zoals voor de meesten, stoelt op de wens om een gezin te stichten, sociaal contact te hebben, een job of vorming te vinden, en dit allemaal op een zo zelfstandig mogelijke manier.  De persoon met een handicap verandert van werk, wordt werkloos, vindt opnieuw werk, wordt arbeidsongeschikt, kent belangrijke wijzigingen in zijn gezinssamenstelling of in zijn levenswijze.

Het was noodzakelijk geworden om het systeem opnieuw volledig uit te vinden. Het globale hervormingsontwerp zich richt op de integratie en de volledige en effectieve deelname  van personen met een handicap aan het maatschappelijke leven, zoals bevestigd in het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Op basis van uitvoerig overleg met de sector en regelmatig contact met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, werden vijf grote oriëntaties geïdentificeerd die deze hervorming tot een goed einde zullen brengen:

  1. Het principe introduceren van de integratietegemoetkoming voor iedereen.
    Deze integratietegemoetkoming zou degressief zijn in functie van de inkomensschijven van het gezin. 
  2. De strijd tegen de werkloosheidsval, met name door aan de persoon met een handicap die zijn werk verliest een integratietegemoetkoming te verzekeren die ten minste gelijk is aan wat hij met zijn werk verdiende
  3. De armoedebestrijding, met name door de bedragen van de tegemoetkomingen voor de gematigd gehandicapte personen te verhogen
  4. Een betrouwbaar instrument voor de evaluatie van de handicap opstellen om de kwaliteit van de beslissingen overal in België te waarborgen
  5. De stappen om schulden te vermijden vereenvoudigen en automatiseren.

Vandaag geven wij de belangrijkste oriëntaties aan van een globale hervorming van het tegemoetkomingsstelsel voor personen met een handicap. Dit is in het verleden nog nooit gebeurd. Dit project zal progressief kunnen worden uitgevoerd en zal ten laatste op 1 januari 2017 volledig in werking zijn, met name dankzij de modernisering van de informatica van de Directie-generaal van Personen met een handicap. Elke stap van deze reflectie gebeurde in overleg met de personen met een handicap en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.