20 jul 2016 18:50

Vijfde reeks van diverse maatregelen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over de vereenvoudiging, de harmonisering, verduidelijking en verbetering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en over diverse bepalingen inzake justitie.

Het voorontwerp van wet vormt de vijfde reeks van diverse maatregelen overgenomen uit het regeerakkoord en het Justitieplan. De maatregelen strekken tot de vereenvoudiging, de verbetering, verduidelijking of harmonisering van de bestaande procedures. Sommige ervan beogen ook een efficiëntere werking van justitie en een vermindering van de werklast van de rechtbanken. Hierdoor wordt de modernisering en informatisering van justitie verdergezet. Ten slotte beogen enkele van die maatregelen nog de afstemming van de interne rechtsbepalingen op die van de verdragen van de Europese Unie.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State voorgelegd.