05 feb 2016 16:12

Voorlopige regels voor beheerscontract NMBS en Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

Het ontwerp van koninklijk besluit schrijft voor, wat de toelage aan Infrabel voor 2015 betreft, dat een bedrag van 15 miljoen euro aan besparingen van de rubriek 'investeringen' naar de rubriek 'exploitatie' wordt overgedragen. Deze aanpassing aan de toelagen van Infrabel wordt op haar vraag verwezenlijkt, zodat ze aanvullende middelen kan vrijmaken om het investeringsplan van 2015 uit te voeren. Voor de toelagen van 2016 worden voorlopige toelagen vastgesteld in afwachting van nieuwe beheerscontracten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden