19 dec 2013 18:49

Voorlopige regels voor de inwerkingtreding van het beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorlopige regels vastlegt die van toepassing zijn totdat de beheerscontracten van Infrabel en de nieuwe NMBS in werking treden. 

De hervorming van de spoorwegen die de activiteiten tussen Infrabel en de NMBS verdeelt, treedt op 1 januari 2014 in werking. Het ontwerp legt de voorlopige regels vast die gelden van 1 januari 2014 totdat de nieuwe beheerscontracten in werking treden. Infrabel en de nieuwe NMBS zullen hun opdracht van openbare dienst vervullen volgens de nieuwe verdeling van de bevoegdheden die de wet van 30 augustus 2013 over de hervorming van de structuren van de NMBS-groep voorschrijft. De huidige bepalingen van de beheerscontracten en hun wijze van uitvoering blijven gelden. Het ontwerp organiseert ook de betaling van voorschotten op de investerings- en exploitatiedotaties van de twee diensten.