06 okt 2017 16:21

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen IV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen die wijzigingen aanbrengen op het vlak van inkomstenbelastingen, de opdrachten van de fiscale bemiddelingsdienst, de douane en accijnzen, de registratie-, hypotheek-, en griffierechten en van de successierechten. 

Wat de inkomstenbelastingen betreft, hebben de maatregelen van het ontwerp betrekking op:

  • aanpassingen aan het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) met betrekking tot de benaming van "maaltijdcheques" die door "elektronische maaltijdcheques" vervangen wordt om een parallel te houden met de sociale behandeling van deze maaltijdcheques, naar aanleiding van de wijziging door het koninklijk besluit van 29 juni 2014
  • aanpassingen aan bepaalde artikelen van het WIB 92 met betrekking tot het stelsel van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s)
  • aanpassingen aan artikel 155, WIB 92, met het oog op de belastingvrijstelling van de inkomsten uitbetaald of toegekend aan Belgische fiscale inwoners door rechtbanken of andere internationale gerechtelijke instellingen zoals bedoeld in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
  • wijzigingen houdende rechtzettingen aan het WIB92, om diverse benamingen, vertalingen, referentieverwijzingen te corrigeren, om de procedure met betrekking tot de inning en de invordering te verbeteren en het dispositief van de bijzondere liquidatiereserve te vervolledigen naar aanleiding van het arrest nr. 20/2017 van 16 februari 2017 van het Grondwettelijk Hof

Wat betreft de wijzigingen aan het Wetboek diverse rechten en taksen houden de maatregelen diverse noodzakelijke bijwerkingen en verduidelijkingen in alsook een aanpassing om tegemoet te komen aan wat de Europese Commissie onlangs heeft gesignaleerd op het vlak van vrij verkeer van kapitalen.

Wat de douane en accijnzen betreft, beogen de aan de algemene wet inzake douane en accijnzen aangebrachte wijzigingen een nadere overeenstemming met de omschrijving van de douanevertegenwoordiging, zoals blijkt uit de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Wat de wijzigingen betreft aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten worden een aantal artikels opgeheven naar aanleiding van de vaststelling van hun onbruikbaarheid op praktisch of wettelijk vlak. 

Ten slotte hebben de wijzigingen in het Wetboek der successierechten betrekking op verwijzingsaanpassingen ten gevolge van de opheffing van een artikel in hetzelfde wetboek, de verhoging van de taks tot vergoeding der successierechten (vzw-taks) van 125 naar 500 euro alsook op een legistieke correctie bij artikel, 156, derde alinea, van hetzelfde wetboek.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.