07 nov 2013 12:54

Voorontwerp van wet inzake verzekeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed over verzekeringen dat de hervorming van het toezicht op de verzekeringssector uitvoert. 

Het voorontwerp zet de consumentgerichte bepalingen van de Europese richtlijn Solvabiliteit II over de toegang en de uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf in Belgisch recht om. De wetgeving voor de bescherming van de consument wordt eenvoudiger en wordt in een wet samengebracht: het gaat om de controlewet, de wet op de landverzekeringsovereenkomst en de wet op de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling.

Het voorontwerp verduidelijkt de verdeling van bevoegdheden tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De bescherming van de verzekeringsconsument wordt uitgebreid op het vlak van de transparantie inzake voorwaarden van de winstdeling, de wettelijke beperkingen inzake segmentatie, een betere omkadering van tak 23-verzekeringsproducten. De reglementering van de publiciteit wordt beter omkaderd.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2009/138/EG van ht Europees p du Parlement en de Raad van 25 november 2009.