26 jan 2024 17:09

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake de aanwijzing van de procureur des Konings van Brussel en de taalvereisten van de korpschefs, hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed over de taalvereisten van de korpschefs, hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van Brussel en de bepalingen betreffende de aanwijzing van de procureur des Konings van Brussel, de arbeidsauditeur van Brussel, de adjunct-procureurs des Konings van Brussel en de adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel.

Het voorontwerp van wet heeft als doel de bepalingen betreffende de aanwijzing van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel, die naar aanleiding van het arrest 96/2014 van het Grondwettelijk Hof werden vernietigd, te herstellen. Het voornoemde arrest voorzag immers in de vernietiging van artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Daarnaast beoogt dit voorontwerp van wet de taalvereisten van de korpschefs, de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen van Brussel bij te stellen en maatregelen te nemen om het taalevenwicht onder de korpschefs in Brussel te garanderen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.