20 jul 2016 18:50

Voorontwerp van wet over diverse bepalingen - Financiën - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen.
Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat de volgende bepalingen:

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat de volgende bepalingen:

  • de uitwerking van een financieel kader voor crowdfundingplatformen (financieringsvehikels), startersfondsen en private startersprivaks
  • aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) om de werkingssfeer van de belasting van niet-inwoners te omschrijven
  • opheffing van het Zilverfonds
  • aanpassing van de wet over de vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, ter opheffing van de ela-garantie
  • invoering van de financiering van de Nationale Kas voor Rampenschade door een heffing van een twaalfde van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen
  • correctie van de onbedoelde uitsluiting van een aantal sociale werkplaatsen en ondernemingen voor aangepast werk na de vervanging van artikel 275/7 van WIB 92 door de wet van 26 december 2015
  • wijziging van de WIB 92 om het voor de ontvanger mogelijk te maken de verjaring van de schuldvorderingen over inkomstenbelastingen en voorheffingen eveneens te stuiten door het versturen van een aanmaning tot betaling bij aangetekende brief
  • aanpassing van de programmawet van 29 maart 2002 over de bevoegdheid voor het vervullen van de handelingen en formaliteiten eigen aan collectieve insolventieprocedures
  • wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 om het beheer ten gunste van derden, die mits betaling gebruik willen maken van het Domein van Hertoginnedal, toe te voegen aan de activiteiten van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis
  • bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, §1, 13°b, tweede lid, van WIB 92

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.