27 nov 2020 16:33

Voorontwerp van wet over diverse bepalingen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake justitie.

Dit voorontwerp van wet beoogt een aantal dringende maatregelen:

  • de wijziging van de inwerkingtreding van bepaalde wetten inzake de bescherming van meerderjarige onbekwamen
  • de bevestiging van drie koninklijke besluiten over kansspelen
  • de tenuitvoerlegging van de verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
  • de wijziging van de wet van 5 mei 2019 over diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank
  • bepalingen inzake de toegang tot het Centraal Aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België
  • de wijziging van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde
  • de omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.