27 okt 2023 22:51

Voorwaarden en modaliteiten uitbouw van de eBox - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en modaliteiten regelt voor het gebruik van de eBox.

Tijdens de ministerraad van 28 juli werd reeds een voorontwerp van wet goedgekeurd die de krachtlijnen inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox vastlegde.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 6, vierde en vijfde lid, en 13 van de eBox wet en bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor:

  • maatregelen met als doel de bestemmelingen van de eBox te verwittigen over de beschikbaarheid van een bericht in de eBox en hen te herinneren aan ongelezen berichten en aan de rechtsgevolgen verbonden aan de eBox betreffende de lezing van berichten
  • het deactiveren van ongebruikte eBoxen voor natuurlijke personen door de aanbieder van de eBox

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 6, vierde en vijfde lid, en 13 van de wet van 27 februari 2019 inzake elektronische uitwisseling van berichten via eBox