20 jul 2012 21:45

Voorwaarden voor vervroegd pensioen voor personeelsleden van het DG Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 28 september 2003 wijzigt tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie. 

Het ontwerp brengt voornoemd koninklijk besluit in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen wat betreft de leeftijd en de voorwaarden om met vervroegd pensioen te mogen gaan. 

De nieuwe voorwaarden om recht te hebben op het voorafgaand verlof zijn de volgende: 

  • maximum vijf jaar voor de leeftijd om te kunnen genieten van het vervroegd pensioen
  • het verlof eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop hij het personeelslid de voorwaarden vervult om met vervroegd pensioen te gaan vóór 65 jaar en ten laatste op 65 jaar
  • de laatste 15 dienstjaren moeten gepresteerd zijn in penitentiaire inrichtingen in één van de graden voorzien in het besluit
  • de leeftijd om een aanvraag te kunnen indienen zal per zes maanden verschuiven van 55 jaar in 2012 naar 57 jaar in 2016

De toelage wordt niet langer automatisch toegekend maar op aanvraag, vijf jaar vóór de datum van het vervroegd pensioen.

Het ontwerp voorziet tevens in overgangsmaatregelen.