04 jul 2013 19:16

Vrijstelling op de REACH-, CLP- en biocidenverordening voor Landverdediging

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt om een vrijstelling op de REACH-, CLP- en biocidenverordeningen toe te kennen in het belang van landsverdediging.

Het voorontwerp regelt de procedure voor de vrijstelling op de REACH-, CLP- en biocidenverordeningen* wanneer dat noodzakelijk is in het belang van landsverdediging. De minister van Leefmilieu is bevoegd voor de procedureregels. De minister van Landsverdediging is bevoegd om te oordelen of er een uitzondering kan worden verleend. De dienst Risicobeheersing van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beoordeelt op basis van het administratieve dossier en het subdossier risicobeheersing de risico’s voor de volksgezondheid, het leefmilieu en het welzijn van de werknemers bij een mogelijke vrijstelling. De dienst Defensie oordeelt op basis van die beoordeling of er een noodzaak is tot vrijstelling. Ten slotte neemt de minister van Leefmilieu de beslissing.

* verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de biociden-verordening en de CLP-verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van Defensie