28 mei 2010 11:55

Wapenwet

Opspoorbaarheid van vuurwapens

Opspoorbaarheid van vuurwapens

Om de volledige opspoorbaarheid van vuurwapens in België te garanderen, heeft de ministerraad op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een aantal maatregelen genomen om de internationale verbintenissen na te komen  (*). Zo zullen wapens worden geregistreerd nog voor ze op de markt komen. De proefbank, die instaat voor de kwaliteitscontrole van de wapens na de fabricage of de invoer, zal de vuurwapens registreren in het Centrale wapenregister. De wapenhandelaars die wapens verkopen aan buitenlanders zullen dit geregeld moeten melden aan de gouverneur. 

Daarnaast komt er een nieuwe regeling van de situaties waarin de eigenaar of het wapen van wettelijk statuut veranderen.
De vuurwapenpas zal bovendien gratis worden.
Ten slotte krijgen de gewestelijke diensten die de in- en uitvoer controleren toegang tot het Centraal wapenregister.

De Adviesraad voor wapens heeft een gunstig advies gegeven. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 20 semtember 1991 tot uitvoering van de wapenwet, het kb van 8 augustus 1994 en het kb van 30 maart 1995 tot indeling van sommige gas- en luchtwapens wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.