07 jul 2006 17:50

Wapenwet

Nieuwe maatregelen voor de daadwerkelijke toepassing van de wapenwet

Nieuwe maatregelen voor de daadwerkelijke toepassing van de wapenwet

Op voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 8 juni 2006 uitvoert. Die wet regelt de economische en individuele activiteit met wapens. De nieuwe wapenwet werd van kracht op 9 juni 2006, de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad bekend werd gemaakt. Enkele bepalingen moeten later via uitvoeringsbesluiten in werking treden. Het feit dat bepaalde bepalingen van de wapenwet onmiddellijk van kracht werden vereiste dringende uitvoeringsmaatregelen, zodat men de bepalingen daadwerkelijk kon toepassen. Ook met de rechtzekerheid voor ogen was het dringend nodig dat de bestaande tegenstrijdigheden tussen de huidige wet en de vroegere koninklijke besluiten die nog steeds van kracht zijn werden opgeheven. Dit eerste ontwerp regelt: - het statuut van de verzamelaar, - het bezitten van wapens, - het vernietigen van wapens, - de overgangsbepalingen voor de wapens die illegaal werden bijgehouden, en die nu onderworpen zijn aan een vergunning voor het bezitten van verboden wapens. Het statuut van de verzamelaar Het ontwerp legt de voorwaarden vast waaraan de verzamelaars moeten voldoen op het vlak van de inhoud van hun verzameling. Het bepaalt ook welke veiligheidsmaatregelen men in acht moet nemen om een vergunning te verkrijgen. Het ontwerp schrijft voor dat: - de verzamelde wapens binnen een historisch of technisch thema moeten passen; - er slechts één exemplaar van hetzelfde wapen en één enkel patroon per wapen toegelaten zijn, wanneer het wapen na 1945 werd gefabriceerd. Deze wapens zijn veel dodelijker en vereisen meer veiligheidsmaatregelen. - het verboden is om met deze wapens te schieten; - het verplicht is om een register bij te houden; - de gouverneur het gekozen thema kan beperken. Het bezitten van wapens 1. De vergunningen voor het bezitten van wapens Het ontwerp legt de wettige redenen vast die men kan aanvaarden om een vergunning voor het bezitten van wapens af te leveren. Deze wettige redenen zijn: - men schaft zich een wapen aan met de bedoeling die overeenstemt met de aangehaalde redenen; - bij historische of folkloristische evenementen moet men aantonen dat het bezitten van een wapen daarvoor nodig is. 2. De jagers en de sportschutters De jagers en de sportschutters kunnen zich een jachtwapen of een wapen voor de jacht of de sportschutterij aanschaffen, als ze hun jachtverlof of sportschutterslicentie voorleggen. Dit vereenvoudigde verwervingssysteem ontslaat hen niet van de verplichtingen inzake traceerbaarheid. Daarom bepaalt het ontwerp dat elke overdracht tussen deze personen onderling of aan een wapenhandelaar het voorwerp moet zijn van een bericht van overdracht. Dat moet binnen de 8 dagen aan de gouverneur worden overgemaakt. De vernietiging van wapens De wet voorziet dat de wapens die bij rechterlijke beslissing verbeurd werden verklaard vernietigd worden, uitgezonderd de wapens met historisch, wetenschappelijk of didactisch karakter. Het ontwerp wijst de proefbank aan, die voor de vernietiging een beroep kan doen op de diensten van derden, indien ze bepaalde operaties met haar materieel niet kan uitvoeren en op voorwaarde dat er op de uitvoering wordt toegezien. Wijzigingen van technische en terminologische aard Het koninklijk besluit van 20 september 1991 moest aangepast worden op het vlak van de terminologie. Ook moest een hele reeks van bijliggende koninklijke besluiten worden opgeheven. Dat is het gevolg van de wijzigingen: de categorieën wapens zijn uit de wet van 1933 verdwenen, de beslissingsbevoegdheid is nu gecentraliseerd bij de gouverneurs, de types van verboden wapens die voorheen verspreid vernoemd werden in diverse koninklijke besluiten zijn nu in een wet geïntegreerd en de politiehervorming is gerealiseerd. De overgangsbepalingen Het ontwerp van koninklijk besluit legt ook de regels vast die bepalen wanneer volgende overgangsbepalingen van kracht worden: 1. De wapens die men illegaal bezit Het wapen moet ten laatste op 9 december 2006 ongeladen, gedemonteerd en verpakt worden afgegeven bij de lokale politie. De lokale politie stuurt een verzoek voor een vergunning naar de gouverneur. De politie houdt het wapen gedurende de procedure bij.In geval de vergunning geweigerd wordt, wordt het wapen gedeponeerd bij een wapenhandelaar en wordt er afstand van gedaan of wordt het geneutraliseerd. Er is amnestie voorzien voor deze inbreuk indien het wapen niet staat geseind (bekend is door de politiediensten). 2. De wapens waarvoor nu een vergunning vereist is Dit betreft voornamelijk de oude categorieën jacht- en sportwapens uit de wet van 1933. Men moet ze vóór 9 december 2006 voorleggen aan de politie, niet geladen, gedemonteerd en verpakt. Indien de aanvrager houder is van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie (wanneer de gemeenschappen dit statuut zullen uitgewerkt hebben), wordt het wapen onmiddellijk en gratis op zijn naam geregistreerd. Bij gebrek aan een verlof of licentie ontvangt hij een voorlopige registratie (model 6) en het dossier wordt overgezonden aan de gouverneur. In afwachting van de beslissing wordt het wapen bij de politie bewaard. In geval van weigering wordt het wapen gedeponeerd bij een wapenhandelaar, waar de aanvrager er afstand van kan doen of het kan laten neutraliseren. 3. Het bezitten van verboden wapens De huidige wet verbiedt het bezitten van dergelijke wapens. Ze moeten voor 9 december 2006 ingeleverd worden bij de lokale politie. Men garandeert aan de persoon die de wapens inlevert dat hij anoniem blijft en niet zal worden vervolgd indien het wapen niet staat geseind (bekend is door de politiediensten). Het wapen zal worden vernietigd.