08 sep 2006 17:00

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Goedkeuring van een overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de BLEU en de Republiek Mauritius

Goedkeuring van een overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de BLEU en de Republiek Mauritius

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Mauritius (*). De overeenkomst versterkt de economische samenwerking tussen de betrokken landen. Ze bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. Ze bevat ook een sociale en milieuclausule. (*) werd op 30 november 2005 te Brussel ondertekend.