23 sep 2005 17:00

Werkbonus contractuelen openbare sector

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van bovenvermelde wet. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk.

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van bovenvermelde wet. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Daarnaast hebben de RSZ en RSZ-PPO, de instellingen die belast zijn met de inning van de sociale bijdragen, een raming gemaakt van de begrotingsweerslag die de aanpassing van de werkbonus reglementering voor de contractuele werknemers van de openbare sector zou teweegbrengen. Het ontwerp verhoogt de bedragen van de werkbonus. De basisvermindering bedraagt 105 euro per maand. Het ontwerp voert op 1 april 2005 de overgang van de werkbonus in van 105 naar 125 euro per maand, zoals in de privé sector. (*) wet van 20 december 1999, artikel 2, §2 vierde lid. (**) van 17 januari 2000.