26 apr 2013 19:39

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012.

Werkgevers uit de horecasector zullen bij invoering van de kassa met black box (ten laatste eind 2015) een forfaitaire vermindering van werkgeversbijdragen bekomen voor vijf voltijdse werknemers. Het gaat om werknemers met voltijdse contracten in een bedrijf dat ten hoogste 50 werknemers tewerkstelt. De vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal per werknemer en is niet beperkt in de tijd. Voor werknemers onder de 26 jaar bedraagt de forfaitaire vermindering 800 euro. Om recht te hebben op de vermindering moet de werkgever de aanwezigheid van al de werknemers registreren via de gecertificeerde kassa. Het ontwerp van koninklijk besluit legt vast hoe de berekening van het aantal werknemers moet gebeuren. Daarnaast worden de definitie van voltijdse arbeidsovereenkomst en vaste werknemer vastgelegd.

Het voorontwerp van wet wordt voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van afdeling 3 van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen