17 mrt 2017 15:49

Werking van de Vaste Commissie van de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werking van de Vaste Commissie van de lokale politie en haar secretariaat wijzigt.

De Vaste Commissie van de lokale politie is voornamelijk samengesteld uit korpschefs van de lokale politie en is belast met het bestuderen of het geven van advies over alle problemen aangaande de lokale politie, dit op verzoek of op eigen initiatief.

Een wijziging van de samenstelling en werking van de Commissie dringt zich onder meer op door de overdracht van bepaalde materies op het vlak van veiligheid en preventie naar de deelstaten en door de versterking van de beleidsstructuur van de geïntegreerde politie.

Volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Vaste Commissie van de lokale politie

  • toename van het aantal korpschefs als lid van de Commissie en verdeling van de mandaten per provincie
  • vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure van de korpschefs op administratief vlak
  • beperking van de mandaatduur van de voorzitter en vice-voorzitters tot twee jaar met mogelijkheid tot verlenging
  • invoering van een versnelde procedure voor het verstrekken van adviezen wanneer de omstandigheden het vereisen
  • mogelijkheid tot beraadslaging via elektronische weg
  • uitbreiding van de inhoud van het reglement van inwendige orde

Secretariaat van de Commissie

  • toename van het aantal medewerkers van het secretariaat tot maximaal vijftien leden binnen het beschikbare krediet
  • wijziging van het statuut van de medewerkers van het secretariaat in overeenstemming met de regeling van de structurele detacheringen van de personeelsleden van de politiediensten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen